PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA - DANE MARZE 2020GUS przekazał dane na temat produkcji sprzedanej przemysłu w marcu. Spadła ona o 2.3 proc, czyli nieco bardziej, niż oczekiwali analitycy. Należy jednak pamiętać, że zakłady produkcyjne w Polsce rozpoczęły przestoje w drugiej połowie miesiąca i pełny efekt pandemii koronawirusa pokażą dane za kwiecień.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6%, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 2,4%. W okresie styczeń – marzec br. Produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zmniejszyła się o 15,5%, dóbr inwestycyjnych – o 15,2% oraz nieznacznie dóbr związanych z energią – o 0,9%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 1,8%,

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 28,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 15,9%, w produkcji mebli – o 14,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,1%, maszyn i urządzeń – o 10,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 39,7%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 9,9%, artykułów spożywczych – o 7,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,9%, urządzeń elektrycznych – 5,0%, wyrobów z metali – o 4,3%.


Źródło: www.log24.pl