Regulamin

Pobierz regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Serwisu jest ułatwianie nawiązywania kontaktów oraz współpracy operacyjnej i handlowej między podmiotami korzystającymi z Serwisu.

 2. Niniejszy Regulamin [zwany dalej „ Regulaminem”]  wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

 3. prawa i obowiązki korzystających z Serwisu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 4. prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, jak i zasady oraz tryb postępowania reklamacyjnego;

 5. warunki świadczenia usług, zasady funkcjonowania oraz warunki i sposób korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresami internetowymi: www.miejscapaletowe.pl 

II. DEFINICJE

 1. Administrator – Free Space In Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (kod pocztowy 96-500) przy ul. Al. 600 LE-CIA 26B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000847925 (NIP 8371868518; REGON 386390275).

 2. Użytkownik/Partner – podmiot posiadający dostęp do Usługi będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystający z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 3. Zarejestrowany Użytkownik  - Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie i w przypadku pakietów innych niż Pakiet "TYLKO SZUKAM", dokonał płatności opłaty abonamentowej wybranej podczas rejestracji w Serwisie lub opłaty w wysokości uzgodnionej indywidualnie.

 4. Usługodawca (Pytający) składający Zlecenie Użytkownik z platformy www.miejscapaletowe.pl

 5. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć powierzchnię do wynajęcia lub podnajęcia oraz przedsiębiorca świadczący usługi logistyczne, do których Serwis wysyła Zlecenie.

 6. Usługa  udostępnianie przez Administratora Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 7. Serwis - serwis internetowy www.miejscapaletowe.pl, prowadzony przez Administratora.

 8. Ujawnienie danych następuje w przypadku Usługodawcy / Pytającego – przekazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi (Partnerowi) danych adresowych (w tym teleadresowych ) Pytającego, który złożył Zlecenie.

 9. Oferta – oferta publikowana usług podstawowych i dodatkowych w www.miejscapaletowe.pl, w wizytówce Dostawcy lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 10. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zlecenie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.

 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem  na czas określony lub nieokreślony (w zależności od preferencji Użytkownika), na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych oraz systemu zarządzania i kontroli towarów w magazynach, a Użytkownik do uiszczania opłaty abonamentowej określonej w cenniku, jeżeli korzysta z innego pakietu niż Pakiet „TYLKO SZUKAM”.

 12. Cennik – wykaz cen wszystkich rodzajów abonamentów oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.

 13. Pakiet  – to uprawnienie Zarejestrowanych Użytkowników do korzystania z konta w Systemie, na zasadach określonych w Regulaminie w zakresie dotyczącym danego rodzaju Pakietu określonego w Regulaminie. 

 14. Pakiet "TYLKO SZUKAM" – uprawnienie Użytkownika do przeglądania ofert zamieszczonych w Serwisie bez prawa zamieszczania swoich ogłoszeń. Z Pakietu "TYLKO SZUKAM" Użytkownik może korzystać bez Abonamentu.

 15. Pakiet "USŁUGA LOGISTYCZNA - SINGLE" – w ramach tego pakietu Użytkownik może zamieścić jedno ogłoszenie/lokalizację (podnajem powierzchni magazynowej lub świadczenie obsługi logistycznej) w czasie trwania okresu Abonamentu, od dnia jego aktywowania, o którym mowa w pkt IX 4 a. Regulaminu.

 16. Pakiet "USŁUGA LOGISTYCZNA - MULTI"  – w ramach tego pakietu Użytkownik może zamieścić w Serwisie dwa (lub więcej po uzgodnieniu z konsultantem) ogłoszeń/lokalizacji (podnajem powierzchni magazynowej lub świadczenie obsługi logistycznej)  w czasie trwania okresu Abonamentu, od dnia jego aktywowania, o którym mowa w pkt IX 4b. Regulaminu.

 17. Pakiet "PREMIUM - DEDYKOWANE WSPARCIE SPRZEDAŻOWE" – w ramach tego pakietu Użytkownik otrzymuje wsparcie w działaniach handlowych konsultanta serwisu, przez okres dwóch miesięcy (okresie obowiązywanie Abonamentu), z grupą 40 Klientów wybranych przez Użytkownika, w zakresie wynajęcia magazynu lub świadczenie obsługi logistycznej.
 18. Pakiet "MAGAZYN HALA PLAC PARKING - NA WYNAJEM" – w ramach tego pakietu Użytkownik może zamieścić jedno ogłoszenie/lokalizację (wynajęcie magazynuj) w czasie trwania okresu Abonamentu, od dnia jego aktywowania, o którym mowa w pkt IX 4d. Regulaminu.

 19. Abonament – opłata należna Administratorowi za korzystanie z Serwisu w zakresie Pakietu, którego dotyczy dany Abonament.

 20. Dodatkowa opłata - należna Administratorowi płatność od Dostawcy (i w niektórych nietypowych projektach Usługodawcy)  z tytułu zawarcia umowy i wystawiania swoich usług w zakładce Partnerzy w Serwisie www.miejscapaletowe.pl. Dodatkowa opłata pokrywa koszty Administratora z tytułu sprawowania pieczy nad utrzymaniem Serwisu oraz promowaniem ofert partnerów platformy.

 21. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zlecenie.

 22. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym, akceptuje Regulamin i otrzymuje prawo do korzystania z Serwisu w wybranym przez siebie zakresie.

 23. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi  (w Serwisie znajdują się dwa poziomy zarządzania i analizy – „VIP-MASTER USER” – „NORMAL USER”).

 24. Zlecenie – zapytanie ofertowe złożone przez jednego z Partnerów Serwisu www.miejscapaletowe.pl, celem jego wysłania do innych Partnerów (Użytkowników) Serwisu oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym innym Dostawcom.

 25. Zlecenie poza systemem –   zapytanie ofertowe wygenerowane w wyniku działań konsultantów Serwisu: www.miejscapaletowe.pl, które może być wysłane do wybranych Partnerów (Użytkowników) Serwisu w imieniu Pytającego Klienta z prośba o przygotowanie wyceny.

 26. Opinia - subiektywna opinia Partnera o innych Partnerach (Użytkownikach) zarejestrowanych w Serwisie i składających zlecenia ofertowe oraz realizujących zapytania (dwa etapy oceny).

 27. Kategoria– kategoria branżowa określona przez Administratora (np. specjalizacja w branży XYZ czy magazyn klasy A,B lub C).

 28. Certyfikacja – przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania operacyjne lub techniczne. Certyfikat wydawany przez FREE SPACE IN, który potwierdza, że firma lub nieruchomość przeszła Certyfikację i spełnia określone wymagania.

 29. Baner - zamieszczany przez Partnera lub innego reklamodawcę na stronie internetowej www.miejscapaletowe.pl.

III. CEL I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin przeznaczony jest dla Partnerów, którzy w szczególności :

 • poszukują wolnych powierzchni magazynowych lub dowolnych pomieszczeń do składowania swoich towarów przez krótki lub długi okres;

 • są właścicielami wolnych powierzchni oraz pomieszczeń do wynajęcia na okres krótko i długoterminowy;

 • są operatorami logistycznymi właścicieli magazynów czy też przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne obejmujące m.in.: przyjęcie, składowanie i wydanie towaru oraz dodatkowe czynności związane z operacjami na towarze – szczegółowo każdorazowo definiowane oraz wyceniane podczas nawiązania współpracy.

 1. Partnerzy zobowiązują się do korzystania z zasobów platformy www.miejscapaletowe.pl, wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i platformy w celu prowadzenia przez nich takiej działalności, która naruszałaby przepisy prawa, interes Administratora lub też działania na szkodę innych Użytkowników.

 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje w pełni zawarte w nim postanowienia. W przypadku odmowy akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik winien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jego konto może zostać zablokowane, usunięte lub też nie zostanie założone w sytuacji, kiedy odmowa akceptacji Regulaminu nastąpi na etapie rejestracji konta Użytkownika.

 3. Wszelkie prawa do platform, w tym autorskie prawa majątkowe do Serwisu, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Stron internetowych: www.miejscapaletowe.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.

 4. Usługodawca i Dostawca zarejestrowani w Serwisie w przypadku zawarcia umowy (co do której Zlecenie było wprowadzone do Serwisu), mogą korzystać z usług Administratora w zakresie systemu informatycznego (WMS).

 5. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Partnerów przez osoby nieuprawnione, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Z tych też powodów Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia – w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Partnerów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania innych Użytkowników oraz za zakłócenia w łączach czy też sieci publicznych za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani też za jakiekolwiek zagrożenia z tego rodzaju sieci pochodzące.

 7. W przypadku pozyskania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji na temat zagrożeń lub też niewłaściwego zachowania w Serwisie innych Użytkowników jest on zobowiązany poinformować Administratora niezwłocznie na adres e - mail: kontakt@miejscapaletowe.pl

 8. W przypadku udostępnienia danych z Serwisu osobom nieuprawnionym Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia pełnej szkody z tego tytułu powstałej, obejmującej zarówno stratę jak i utracone korzyści poszkodowanego.

IV. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Jeden Użytkownik może założyć wyłącznie jedno konto.

 2. Dostęp do pełnego korzystania z Serwisu jest możliwy jedynie po prawidłowym wypełnieniu formularza, zalogowaniu, akceptacji Regulaminu oraz uiszczeniu Abonamentu za dany Pakiet .

 3. Ograniczony dostęp do korzystania z Serwisu [w ramach Pakietu „TYLKO SZUKAM”]  jest możliwy po prawidłowym wypełnieniu formularza, i akceptacji Regulaminu. 

 4. W trakcie rejestracji konta - Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie i zobowiązany jest do zachowania go w poufności, uniemożliwiając tym samym dostęp do Serwisu osobom nieuprawnionym..

 5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

 6. Administrator udostępnia platformę, dzięki której możliwa jest komunikacja między Usługodawcą, a Dostawcą.

 7. Partnerowi nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.

 8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

A) OTRZYMYWANIE I WYSYŁANIE ZLECEŃ

 1. Usługa otrzymywania i wysyłania Zleceń pozwala każdemu Partnerowi:

  1. otrzymywanie od innych Partnerów oferty współpracy - w przypadku wprowadzenia do systemu Zlecenia o możliwości wynajęcia, podnajęcia powierzchni magazynowej lub świadczenia usług logistycznych;

  2. otrzymywanie od innych Partnerów oferty współpracy -  w przypadku wprowadzenia do systemu Zlecenia o poszukiwaniu wolnej powierzchni magazynowej do wynajęcia, podnajęcia lub obsługi logistycznej;

 2. W każdym przypadku dostęp do korzystania z Serwisu wymaga wcześniejszej rejestracji i założenia konta zgodnie z pkt IV Regulaminu. W przypadku jednak Partnerów o których mowa w pkt 1b powyżej, Zlecenie może zostać zgłoszone również telefonicznie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż takie zapytanie zostanie udostępnione innym Partnerom dopiero po potwierdzeniu danych oraz zalogowanie się do Serwisu przez Partnera, który złożył Zlecenie w formie telefonicznej. W takim przypadku Partner zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mają dostępu do systemu.

B) POZNANIE DANYCH PYTAJĄCEGO

Dane Pytającego, który złożył Zlecenie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom, po wcześniejszej akceptacji przez Pytającego oraz poproszeniu konkretnego Partnera lub konkretnych Partnerów o wycenę.

C) OFERTY – WŁASNE USŁUGI

 1. Dodana oraz aktywowana Oferta widoczna jest w wizytówce Dostawcy dla wszystkich użytkowników Serwisu;

 2. Zarejestrowany Użytkownik oferujący wynajęcie swojego magazynu lub świadczenie usług logistycznych (wraz ze wskazaniem kategorii magazynu oraz posiadanym certyfikatem) powinien uzupełnić pole stawki w swoim panelu klienta.

D) OPINIE O PARTNERACH

 1. Platforma www.miejscapaletowe.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Partnerach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zlecenia ofertowe.

 2. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście zrealizowanej transakcji, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem.

 3. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna.

 4. Opinie są widoczne tylko dla Partnerów Serwisu którzy uczestniczyli w procesie transakcyjnym.

 5. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla tego Użytkownika, który opinię wyraził , adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.

 6. Opinie nie mogą zawierać: treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych, treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej. W takim przypadku opinia może zostać usunięta przez Administratora  w trybie natychmiastowym.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.

 8. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu lub wezwaniem właściwego organu państwowego, a także w przypadkach, gdy:

a) treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

b) opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;

c) opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.

VI. OBOWIĄZKI STRON

 A) OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści oraz dane umieszczane w Serwisie  www.miejscapaletowe.pl.

 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.

 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu  www.miejscapaletowe.pl, oraz dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.

 5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.  

B) OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej oraz danych kontaktowych (nr telefonu oraz adres e-mail).

 2. Zlecenia zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.

 3. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zlecenia wszelkiego rodzaju reklam.

 4. Składane Zlecenie nie może zawierać słów kluczowych, niezwiązanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek. 

 C) OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.

 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.

 3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego ma możliwość złożenia lub odmowy złożenia Pytającemu oferty.

 4. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zleceniu.

VII. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad. 

 3. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów itp., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe po stronie Użytkowników wskutek braku możliwości korzystania z Serwisu bądź jego błędnego działania spowodowanego przez niezależne od Administratora okoliczności.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Ze względów bezpieczeństwa Administrator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zleceń, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii.

 8. Na mocy wyroku lub wezwanie organu państwowego lub osoby, której prawa zostały naruszone lub zagrożone  Administrator zmieni lub usunie z Serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej czy też dobra osobiste.

 9. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zlecenie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

VIII. USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza Regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
 3. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@miejscapaletowe.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
 4. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@miejscapaletowe.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
 5. Użytkownik może usunąć swoją ofertę z Serwisu. W tym celu po zalogowaniu, należy wejść do menu Moje Ogłoszenia i wykorzystać link Usuń.

IX.OPŁATY

 1. Płatne usługi w zakresie w jakim objęte są Pakietem, za który uiszczony został lub zostanie Abonament stają się dostępne dla Użytkownika po Aktywowaniu Abonamentu przez okres kolejnych 365 dni (jednego roku kalendarzowego). Po upływie tego okresu konto danego Użytkownika w zakresie w jakim było objęte Abonamentem przestaje być aktywne. Aczkolwiek Użytkownik może poinformować Administratora o chęci korzystania z Serwisu przez okres dłuższy niż okres obowiązywania Abonamentu (365 dni), w takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania Abonamentu na kolejny okres abonamentowy, nie później niż do 3-ego dnia roboczego ostatniego (dwunastego) miesiąca lub w formie uzgodnionej indywidualnie z Administratorem.
 2. Administrator za płatne usługi objęte Pakietem wystawi fakturę, którą prześle na adres e – mail wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika.
 3. Z tytułu korzystania z Serwisu [ w zakresie „TYLKO SZUKAM” ] Usługodawca nie jest zobowiązany do uiszczania Abonamentu.
 4. Dostawca za umożliwienie potencjalnej współpracy między Usługodawcą oraz korzystanie z programu magazynowego zobowiązany jest do uiszczania według wyboru następujących Abonamentów :
        a) 2 500,00 zł netto ("USŁUGA LOGISTYCZNA - SINGLE") – w ramach tej opłaty Użytkownik może umieścić jedno ogłoszenie/lokalizacja   (wynajęcie, podnajęcie magazynu lub obsługa logistyczna) w okresie 1 roku od dnia aktywowania Abonamentu.
       b) 3 500,00 zł netto ("USŁUGA LOGISTYCZNA - MULTI") – w ramach tej opłaty Użytkownik może umieścić 2 ogłoszenia / lokalizacje       (wynajęcie, podnajęcie magazynu lub obsługa logistyczna) w okresie 1 roku od dnia aktywowania Abonamentu.
       
b1) W przypadku wystawienia większej ilości ogłoszeń niż dwa, koszt każdego następnego to 1 000,00 zł netto.
       c) 5 000,00 zł netto ("PREMIUM - DEDYKOWANE WSPARCIE SPRZEDAŻOWE")w ramach tego pakietu Użytkownik otrzymuje wsparcie w działaniach handlowych konsultanta serwisu, przez okres dwóch miesięcy, z grupą 40 Klientów wybranych przez Użytkownika, w zakresie wynajęcia magazynu lub świadczenie obsługi logistycznej.
       d) 300,00 zł netto ("MAGAZYN HALA PLAC PARKING - NA WYNAJEM")w ramach tego pakietu Użytkownik może zamieścić jedno ogłoszenie/lokalizację (wynajęcie magazynu / hali / placu utwardzonego / parkingu) w okresie 1 roku od dnia aktywowania Abonamentu.
          d1) W przypadku wystawienia większej ilości ogłoszeń niż jedno, koszt każdego następnego to 150,00 zł netto.
   5. Kwoty netto wskazane w pkt 4 powyżej, zostaną powiększone, o należny podatek VAT obowiązujący na dzień wystawienia faktury.
   6. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie Serwisu miejscapaletowe.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.
   7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Abonamentu w sytuacji kiedy Użytkownik poinformował Administratora o woli korzystania z Serwisu przez okres dłuższy niż 365 dni (o czym mowa w pkt. 1 powyżej) lub opłaty dodatkowej - przekraczającego okres 7 dni, Administrator blokuje Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Ponowne uruchomienie Usługi następuje w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty przez Administratora.

X. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z usługami dostępnymi na stronie internetowej www.miejscapaletowe.pl, jak i związane z korzystaniem z Serwisu powinny być zgłaszane przez Pytającego, Zarejestrowanego Użytkownika, Usługodawcę lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mai: kontakt@miejscapaletowe.pl lub listownie na adres siedziby spółki. Za udzielenie informacji o funkcjach Serwisu Administrator nie pobiera opłaty.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę, adres zamieszkania bądź siedziby, numer telefonu, adres elektroniczny), datę wysłania Zapytania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną, telefoniczną lub w formie pisemnej.
 4. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się w przypadku wysyłki:                                                                                                   
           a) drogą pisemną – datę jej nadania na poczcie polskiej potwierdzoną stemplem pocztowym;                           
       b) drogą elektroniczną – datę wprowadzenia jej do systemu teleinformatycznego w taki sposób, by Administrator mógł zapoznać się z jej treścią;                                                                                                                                             
​​​​​​​       
c) drogą telefoniczną – datę połączenia się i przekazania Reklamacji na dedykowanej infolinii Administratora.
 1. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika w takiej formie w jakiej otrzymał Reklamację, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Reklamacji złożonej telefonicznie odpowiedź zostanie przesłana elektronicznie na adres Użytkownika podany w Serwisie, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inną formę odpowiedzi na Reklamację.  Natomiast na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację Administrator może doręczyć  pocztą elektroniczną także w takim przypadku, kiedy otrzymał ją za pośrednictwem Poczty Polskiej.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:               
  a) wyposażone jest w wymienione poniżej systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows,
 • Apple macOS,
 • Linux,
 • Apple iOS,

        b) obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome w wersji …..,

 • Apple Safari w wersji ……….

 • Mozilla Firefox w wersji …….,

 • Microsoft Internet Explorer w wersji ….,

 • Microsoft Edge.

        c) posiada dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet
        d) obsługuje pliki typu cookie oraz javascript

 1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Platformą.
 2. Korzystanie z Platformy wymaga również posiadania przez Użytkownika:                                                             
       a) aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;                                                           
       b) aktywnego numeru telefonu komórkowego;                                                                                                                       
       c) nr NIP lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej
        4. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Platformy Administrator zaleca Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
      5. W przypadku wydania Platformy w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne zakres funkcjonalności Platformy może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w Serwisie internetowym Platformy.

XII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWIS

 1. Wykup Abonamentu skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem Umowy na korzystanie z Pakietu Usług którego dotyczy Abonament przez okres 365 dni Umowy, o ile Użytkownik nie poinformuje Administratora o woli dłuższego okresu korzystania z Serwisu, o czym mowa w pkt IX Regulaminu
 2. Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Serwisu w każdym czasie z tym, iż nie podlegają zwrotowi jakiekolwiek kwoty uiszczone z tytułu Abonamentu z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.
 3. Administrator ma prawo zablokować prawo do korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, przez co należy rozumieć rozwiązanie pomiędzy stronami Umowy na korzystanie z Serwisu w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. zaniechania przez Użytkownika terminowego regulowania opłat opisanych w pkt IX niniejszego Regulaminu, w przypadku poinformowania Administratora o woli korzystania z Serwisu przez okres dłuższy niż okres jednego Abonamentu - za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe;
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo żądać zwrotu uiszczonego Abonamentu proporcjonalnie do okresu niewykorzystanego Abonamentu, (przez co należy rozumieć rozwiązanie przez Użytkownika Umowy na korzystanie z Serwisu w trybie natychmiastowym), w przypadku zawinionego przez Administratora zaniechania świadczenia Usług objętych Regulaminem lub też nieuzasadnionego uniemożliwienie Użytkownikowi przez Administratora korzystania z Serwisu.
 5. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez usunięcie Konta przez Administratora lub Użytkownika oraz zaprzestanie korzystania przez niego ze świadczonych usług. W przypadku usunięcia konta przez Administratora, Administrator poinformuje Użytkownika o zamiarze i przyczynach przedmiotowego usunięcia z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

XIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian w zakresie świadczenia i korzystania z usług lub zmian wymuszonych modyfikacją Serwisu lub zmianą prawa .
 2. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać z w terminie 14 dni od dnia opublikowania go  w Serwisie na stronie https://miejscapaletowe.pl/regulamin.htm.
 3. O zmianie postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość wysłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail wskazany przez nich przy rejestracji konta, korzystając z opcji kopii ukrytej (pole UDW). Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed jego wprowadzeniem w zmienionej formie.
 4. Po otrzymaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu, Użytkownik przed dalszym korzystaniem z usług Administratora zobowiązany jest do zapoznania się z zaistniałymi zmianami.
 5. W przypadku odmowy akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobligowany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 – dni od dnia zapoznania się ze zmianami, poinformować o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powstrzymać się od logowania do Serwisu. Odmowa jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem oraz usunięciem konta.

XIV. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Free Space In Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (KRS 0000847925).
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkowania na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje poprzez:                                                                                                                                                                                                                  a) rejestrację konta;                                                                                                                                                                                      b)korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora.
 3. Cofnięcie zgody może nastąpić przez Użytkownika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Spółki, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu:                                                                                                                                                 a) umożliwienia dostępu do Serwisu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);                                                                                                 b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub ochronę przed takimi roszczeniami;                                 c) świadczenia usług określonych w Regulaminie w zakresie niezbędnym do ich wykonania, w tym zawarcia oraz wykonania Umów, a także działań zmierzających do ich zawarcia;
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania z Serwisu.
 6. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności dokłada należytej staranności w celu zabezpieczenia danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem bądź udostępnieniem podmiotom trzecim, a także przed ich przypadkowym zniszczeniem, utraceniem lub zmodyfikowaniem.
 7. W trybie ust. 2 niniejszego paragrafu Użytkownik wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych partnerów biznesowych Administratora, a także innych Użytkowników Serwisu na podany przez siebie adres email i/lub numer telefonu.
 8. W każdym czasie Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym mowa powyżej. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o cofnięciu udzielonej zgody w trybie ust. 10 poniżej.
 9. Podanie wszystkich danych Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz informacji na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne i w każdym czasie może zostać zmienione lub odwołane.
 10. Wszelkie oświadczenia/zgody oraz zastrzeżenia dotyczące danych osobowych lub też otrzymywania informacji handlowych bądź marketingowych należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@miejscapaletowe.pl bądź pisemnie na adres siedziby Spółki: Al. 600-lecia 26 B, 96-500 Sochaczew
 11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych bądź zakresu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, a także zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania ich przez Administratora.
 12. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia   opublikowania go w Serwisie.
 3. Data publikacji regulamin 21.09.2020