REGULAMIN USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, znajdującego się pod adresami internetowymi: www.miejscapaletowe.pl, www.freespacein.com, www.freespaein.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników (zwanym dalej w niniejszej umowie również Partnerami) regulującym zobowiązania wobec serwisu, którzy w dowolnym momencie:

 • szukają wolnych powierzchni magazynowych lub dowolnych pomieszczeń do składowania swoich towarów przez krótki lub długi okres;
 • właścicieli wolnych powierzchni oraz pomieszczeń do wynajęcia na okres krótko- i długoterminowy;
 • operatorów logistycznych i właścicieli magazynów oferujących podstawowe usługi logistyczne tj. m in. przyjęcie, składowanie i wydanie towaru oraz dodatkowe związane z operacjami na towarze - szczegółowo każdorazowo definiowane i wyceniane podczas nawiązania Współpracy.

 

Celem serwisu FREE SPACE IN jest ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy operacyjnej i handlowej pomiędzy Partnerami.

 I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator – Free Space In Sp. z o. o., z siedzibą w Sochaczewie (kod pocztowy 96-500) przy ul. Al. 600LE-CIA 26B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o numerze NIP 8371868518 i numerze REGON 386390275 , KRS 0000847925
 2. Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usługi będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Zarejestrowany UżytkownikPartner - który zarejestrował się w Serwisie i reguluje wybraną podczas rejestracji opłatę abonamentową.
 4. Usługodawca (Pytający) – składający Zlecenie Użytkownik z platformy miejscapaletowe.pl, freespacein.pl lub freespacein.eu
 5. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć powierzchnię lub obsługę do którego www.freespacein.eu wysyła Zlecenie oraz przedsiębiorca świadczący usługi logistyczne.
 6. Usługaudostępnianie przez Administratora Systemu za wynagrodzeniem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie
 7. Serwis - serwis internetowy www.miejscapaletowe.pl, www.freespacein.com, www.freespaein.plprowadzony przez Administratora;
 8. Ujawnienie danych – następuje w przypadku Usługodawcy – Pytającego – przekazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi (Partnerowi) danych adresowych Pytającego, który złożył Zlecenie.
 9. Oferta – oferta publikowana usług podstawowych i dodatkowych w www.freespacein.pl w wizytówce Dostawcy lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 10. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zlecenie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem  na czas określony lub nieokreślony (w zależności od preferencji Użytkownika), na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych oraz systemu zarządzania i kontroli towarów w magazynach, a Użytkownik do uiszczania opłaty abonamentowej określonej w cenniku.
 12. Cennik – wykaz cen wszystkich rodzajów abonamentów oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
 13. Abonament – należna Administratorowi płatność od Zarejestrowanych Użytkowników z tytułu założenia konta w Systemie.
 14. Dodatkowa opłata - należna Administratorowi płatność od Dostawcy i Usługodawcy z tytułu zawarcia umowy między Dostawcą, a Usługodawcą. Dodatkowa opłata pokrywa koszty Administratora z tytułu sprawowania pieczy nad prawidłowym wykonaniem umowy między stronami.
 15. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zlecenie.
 16. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
 17. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi  (w Serwisie znajdują się dwa poziomy zarządzania i analizy – „MASTER USER” – „NORMAL USER”).
 18. Zlecenie – zapytanie ofertowe złożone przez jednego z Partnerów serwisu www.freespacein.pl celem jego wysłania do innych Partnerów (Użytkowników) Serwisu oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym innym Dostawcom.
 19. Pakiet usług – wybrany przez Dostawcę zestaw usług świadczonych przez www.freespacein.pl
 20. Opinia - subiektywna opinia Partnera o Dostawcach (również Partnerach) zarejestrowanych w Serwisie i składających zlecenia ofertowe oraz realizujących zapytania (dwa etapy oceny).
 21. Kategoria - kategoria branżowa określona przez Administratora – np. specjalizacja w branży XYZ czy magazyn klasy A,B lub C.
 22. Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania operacyjne lub techniczne. Certyfikat wydawany przez FREE SPACE, który potwierdza, że firma lub nieruchomość przeszła Certyfikację i spełnia określone wymagania.
 23. Baner - zamieszczany przez Partnera lub innego reklamodawcę na stronie internetowej, www.freespacein.pl.

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych określa prawa i obowiązki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jak i zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Administratorem, Usługodawcą, a Dostawcą.
 4. Wszelkie prawa do platformy www.freespacein.pl w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej www.freespacein.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może wyłącznie następować w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Partnerzy są zobowiązani do korzystania z zasobów platformy www.freespacein.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i platformy w celu prowadzenia przez nich takiej działalności, która naruszałaby interes Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Partnerów przez osoby nieuprawnione, dlatego Partnerzy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia – w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Partnerów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Usługodawca i Dostawca zarejestrowani w Serwisie w przypadku zawarcia porozumienia (co do którego Zlecenie było wprowadzone do Systemu), są zobowiązani do korzystania z usług Administratora.
 8. W przypadku udostępnienia danych z Systemu osobom nieuprawnionym Usługodawca i/ lub Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Administratora kary pieniężnej w wysokości ……. zł.

 

III. ZAKŁADANIE KONTA 

 

 1. Jeden Użytkownik może założyć wyłącznie jedno konto.
 2. Dostęp do pełnego korzystania z serwisu jest możliwy jedynie po wypełnieniu formularza, zalogowaniu i uiszczeniu opłaty abonamentowej.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 5. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, jak i  prawo do wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Administrator udostępnia platformę, dzięki której możliwa jest komunikacja między Usługodawcą, a Dostawcą.
 7. Partnerowi nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

 
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. A) OTRZYMYWANIE I WYSYŁANIE ZLECEŃ
  1. Usługa Otrzymywania i wysyłania zleceń pozwala każdemu Partnerowi:
 2. w przypadku wprowadzenia do systemu zlecenia o możliwości wynajęcia powierzchni magazynowej lub świadczenia usług logistycznych otrzymywać od innych Partnerów ofert współpracy,
 3. w przypadku wprowadzenia do systemu zlecenia o poszukiwaniu wolnej powierzchni magazynowej do wynajęcia lub obsługi logistycznej otrzymuje od innych Partnerów ofert współpracy.
  1. Dostęp do korzystania z systemu wymaga wcześniejszej rejestracji. W przypadku Partnerów o których mowa w pkt 1 b zlecenie można zgłosić również telefonicznie - aby takie zapytanie mogło zostać  udostępnione, wymagane jest potwierdzenie danych i zalogowanie do systemu. Partner zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
  2. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mają dostępu do systemu.
 1. B) POZNANIE DANYCH PYTAJĄCEGO

Dane Pytającego, który złożył Zlecenie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom, po wcześniejszej akceptacji przez Pytającego oraz poproszeniu konkretnego Partnera o wycenę.

 1. C) OFERTY – WŁASNE USŁUGI
 • Zarejestrowany Użytkownik oferujący wynajęcie swojego magazynu lub świadczenie usług (wraz ze wskazaniem kategorii magazynu oraz posiadanym certyfikatem) powinien uzupełnić pole stawki w  swoim panelu klienta miejscapaletowe.pl.
 • Tak dodania i aktywowana oferta widoczna jest w wizytówce Dostawcy dla wszystkich użytkowników Serwisu.
 1. D) OPINIA O PARTNERACH
 2. Platforma miejscapaletowe.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Partnerach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zlecenia ofertowe.
 3. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście zrealizowanej transakcji, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
 4. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna.
 5. Opinie są widoczne tylko dla Partnerów serwisu którzy uczestniczyli w procesie transakcyjnym.
 6. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.
 7. Opinie nie mogą zawierać:
 8. a) treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
 9. b) adresów stron internetowych;
 10. c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
 11. d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.
 13. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
 14. a) treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
 15. b) opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
 16. c) opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.

 
V. OBOWIĄZKI STRON

 1. a) OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie MiejscaPaletowe.pl, jak i www.freespacein.pl.
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu MiejscaPaletowe.pl, www.freespacein.pl i dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 1. b) OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO
 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
 2. Zlecenie zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
 3. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zlecenia wszelkiego rodzaju reklam.
 4. Składane Zlecenie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 5. Pytający jest zobowiązany do uiszczania abonamentu w przypadku znalezienia poszukiwanego przez niego magazynu.

 

 1. c) OBOWIĄZKI DOSTAWCY
 1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.
 4. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zleceniu.

 
VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów itp., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Ze względów bezpieczeństwa Administrator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zleceń, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zlecenie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

 

VII. USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
 3. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@miejscapaletowe.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
 4. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@miejscapaletowe.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
 5. Użytkownik może usunąć swoją ofertę z serwisu. W tym celu musi wejść do menu Moje MIEJSCE / Moje oferty i wykorzystać link Usuń.
 6. Każda ze stron Umowy ma możliwość wypowiedzenia Umowy. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

 

VIII. OPŁATY

 1. Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany za uiszczenie abonamentu na kolejny okres, nie później niż do 3 dnia roboczego każdego miesiąca.
 3. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika.
 4. Z tytułu korzystania z Serwisu:
 5. a) Usługodawca nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej,
 6. b) Dostawca jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej w wysokości 100,00 zł i w ramach tej opłaty może umieścić do 3 lokalizacji.
 7. Za umożliwienie współpracy między Usługodawcą, a Dostawcą są oni zobowiązani do uiszczania opłaty abonamentowej za dostęp i korzystanie z programu magazynowego:
 8. a) w wysokości 300,00 zł (w systemie: 1 konto administracyjne i 2 konta operacyjne, możliwość wystawienie do 5 lokalizacji)
 9. b) w wysokości 450,00 zł (w systemie: 2 konta administracyjne i 5 kont operacyjnych możliwość wystawienie do 10 lokalizacji)
 10. c) w wysokości 600,00 zł (bez limitów)
 11. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu miejscapaletowe.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.
 12. W przypadku opóźnienia w zapłacie abonamentu lub opłaty dodatkowej przekraczającej co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, Administrator blokuje Użytkownikowi dostęp do programu. Ponowne uruchomienie usługi następuje w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty przed Administratora.


 IX. 
REKLAMACJE 

 1. Reklamacje związane z usługami dostępnymi na stronie internetowej www.miejscaPaletowe.pl, jak i związane z korzystaniem z Serwisu powinny być zgłaszane przez Pytającego, Zarejestrowanego Użytkownika, Usługodawcę lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@miejscapaletowe.pl, pod nr tel. ……………. Lub listownie na adres : …………………………….. Za udzielenie informacji o funkcjach Serwisu Administrator nie pobiera opłaty.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną, telefoniczną lub w formie pisemnej.
 4. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się w przypadku wysyłki:
 5. a) drogą pisemną – datę jej nadania na poczcie polskiej potwierdzoną stemplem pocztowym,
 6. b) drogą elektroniczną – datę wprowadzenia jej do systemu teleinformatycznego w taki sposób by Administrator mógł zapoznać się z jej treścią,
 7. c) drogą telefoniczną – datę połączenia się i przekazania Reklamacji na dedykowanej infolinii Administratora.
 8. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może doręczyć również pocztą elektroniczną.

 
X. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:
 2. a) wyposażone jest w wymienione poniżej systemy operacyjne:
  1. Microsoft Windows,
  2. Apple macOS,
  3. Linux,
  4. Apple iOS,
  5. b) obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome w wersji …..,
   2. Apple Safari w wersji ……….
   3. Mozilla Firefox w wersji …….,
   4. Microsoft Internet Explorer w wersji ….,
   5. Microsoft Edge.
   6. c) posiada dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet,
   7. d) obsługuje pliki typu cookie oraz javascript.
   8. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Platformą.
   9. Korzystanie z Platformy wymaga również posiadania przez Użytkownika:
   10. a) aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz
   11. b) aktywnego numeru telefonu komórkowego,
   12. c) nr NIP lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej.
   13. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Platformy Administrator zaleca Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
   14. W przypadku wydania Platformy w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne zakres funkcjonalności Platformy może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w serwisie internetowym Platformy.

 
XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.html.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w www.miejscapaletowe.pl, jak i na platformie www.freespacein.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.